Tomio Miki
Japanese, 1937–1977

Tomio Miki
Tomio Miki, Ear, 1965 
© Estate of Tomio Miki

Artworks

Tomio Miki

Ear, 1965