artworks

artist:
Momo Taro
Isamu Noguchi
Momo Taro, 1977–78
Next 36